Personalsida

På den här sidan samlar vi olika information som du har nytta av i ditt arbete. Dubbelklicka på det markerade område som intresserar dig så länkas du vidare till informationskällan.

Basala hygienrutiner och personalhygien
Ett viktigt led i arbetet med att säkerställa hög kvalitet och säkerhet i vården är att förebygga och handlägga vårdrelaterade infektioner, och därmed minska lidandet för enskilda personer och kostnaderna för samhället. God hygienisk standard anges som ett specificerat krav i hälso- och sjukvårdslagen sedan den 1 juli 2006. I propositionen där lagförslaget presenterades, förtydligas att det innebär att vårdgivaren måste vidta samtliga åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla detta krav. Här innefattas även kravet att vårdgivaren måste ha tillgång till vårdhygienisk kompetens. Det kravet gäller oavsett om det rör sig om landsting, kommun eller privat vårdgivare. All personal på Domicare skall därför genomgå den obligatgoriska utbildningen om basal hygien inom vården. Utbildningen har tagits fram med hjälp av Socialstyrelsen och Hematologiskt Centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset. Efter genomgången utbildning testar vi dina kunskaper. Om du godkänns utfärdar vi ett sk. ”Hygienkörkort” som bevis på att du har grundläggande kunskaper i området vårdhygien.

 

Steve Olander, verksamhetschef

Hygienkörkort
Hygienkörkortet syftar till att säkerställa att all vårdpersonal på Domicare har tillräckliga kunskaper i hygienfrågor. Utbildningen är obligatorsik. Läs noga igenom respektive dokument nedan som du kommer åt genom att dubbelklicka på dem. För anteckningar över det som du finner särskilt viktigt. När du känner dig redo för att komma och skriva prov kontaktar du verksamhetschef för att bestämma tid. Provet omfattar 15 frågor om basala hygienrutiner och personalhygien och tar ca. 10-12 minuter att besvara. Du skall ha anmält dig för kunskapstestet till verksamhetschef senast den 15 december 2011.

Läs sidorna 13-27, 64-77, 98-105, 379-388.

Läs hela texten.

 

Steve Olander, verksamhetschef

Kost och nutrition
Näring för god vård och omsorg.

 

Steve Olander, verksamhetschef

Fallprevention och övrigt säkerhetsfrämjande arbete
Lyftteknik
Belasta rätt – så undviker du skador.

 

Steve Olander, verksamhetschef

Social dokumentation
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

 

Steve Olander, verksamhetschef

Goda råd om att förebygga brand i hemmet
Goda råd om att förebygga brand i hemmet.

 

Steve Olander, verksamhetschef

Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård
Viktiga lagrum
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

 

Steve Olander, verksamhetschef

Grundläggande kunskapskrav
Äldreomsorg.

Funktionshindersomsorg.

Meddelandeblad.

 

Steve Olander, verksamhetschef